Waardebepaling Digital Assets

Inleiding

Blockchain en distributed ledger technology (DLT) – zijn wereldwijd in opmars, in diverse sectoren. Voor de financiële sector zijn vooral crypto-assets interessant. Nederlandse banken zijn net als de Europese Commissie positief over de innovatieve kracht van crypto-assets. Dat vraagt wel om slagkracht bij (Europese) wetgevers en toezichthouders, is de boodschap van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB).

Crypto-assets is een verzamelnaam. Een parapluterm voor verschillende typen crypto’s. Bekende vorm zijn de crypto-currencies, zoals Bitcoin. Belangrijk kenmerk van een crypto-currency ten opzichte van andere crypto-assets: crypto-currencies hebben geen onderliggende waarde. Daarom zijn ze veel volatieler en worden ze als risicovoller gezien. Er zijn echter ook andere vormen van crypto-assets, die wél onderliggende waarde hebben en waar in de financiële industrie een groeiende belangstelling voor is, zoals security tokens. Dat zijn traditionele financiële instrumenten, zoals aandelen van vennootschappen, effecten of activa (bijvoorbeeld kunst of auto’s), die worden geprogrammeerd (‘getokeniseerd’) om te kunnen worden verhandeld op de blockchain. In tegenstelling tot currencies is deze industrie de afgelopen twee jaar pas echt tot bloei aan het komen, en leidt het ook tot nieuwere type crypto-assets, zoals stablecoins. Dat zijn tokens die gekoppeld zijn aan een munteenheid, zoals de dollar, of een verzameling van activa. Die houden de waarde stabieler.

Cryptocurrencies en digitale activa zorgen dus ook voor nieuwe uitdagingen op het vlak van waarderingsvraagstukken.

Digitale activa waarderen

Bij het overwegen van de waardering van digitale activa, is een van de eerste vragen het bepalen van het perspectief van de waardebepaling. We moeten bijvoorbeeld beoordelen of de waardebepaling voor transactiedoeleinden, belastingen, financiële rapportage of een ander doel is. Afhankelijk van de het perspectief van de waardebepaling, kan het classificeren van een digitaal activum in het relevante raamwerk bepalen hoe het moet worden gewaardeerd. Voor financiële rapportage moet worden overwogen of het digitale activum wordt beschouwd als contant geld of kasequivalent, een financieel instrument, een immaterieel activum, inventaris of iets anders. Zowel de waarderingsgrondslag als de classificatie in het betreffende raamwerk hebben invloed op de uiteindelijke benadering van waardebepaling.

Juridisch perspectief bepaalt de waarderingsaanpak

De wereld van digitale activa is niet one size fits all. Voorbeelden van digital assets zijn:

  • Valutatokens of cryptocurrencies (Bitcoin, Ether, etc.)
  • Tokens (andere digitale activa dan cryptocurrencies) –
  • Security tokens : die een eigendomsbelang vertegenwoordigen bijvoorbeeld op aandelen in een besloten vennootschap
  • Utility tokens: die inwisselbaar zijn voor een bepaalde bron (goederen of diensten)
  • Andere (zoals door activa ondersteunde token)
  • NFT (non fungible tokens)

Elke nieuwe digital asset roept de vraag op hoe de bijbehorende token civielrechtelijk moet worden gekwalificeerd, en dan met name als een zaak of als een vermogensrecht. Value Drivers zal dit bij het waarderingsvraagstuk toetsen.

Waarderingsbenaderingen

Zoals opgemerkt is het waarderingsperspectief van cruciaal belang bij het beoordelen van de waarde van een digitaal activum. Voor die digitale activa die het meest lijken op een “security token” of belang in een bedrijf zal de waardering zich met name focussen op het onderliggende waarde en de specifieke aspecten van minderheidsbelangen.

Afhankelijk van de juiste basis kan de waarde in het algemeen worden bepaald met behulp van een of meer van de volgende benaderingen:

Markt benadering:

De verhandelde marktprijs voor het digitale activum, mogelijk aangepast indien van toepassing

  • Voor een utility-token, de marktprijs voor de onderliggende resource of functie
  • Waarnemingen van de OTC-markt
  • Metrieken voor het beoordelen van de waarde ten opzichte van andere verhandelde (geprijsde) active (relatieve taxatiemethode)

Netwerkwaardemethode:

De waarde wordt bepaald met behulp van (1) het fundamentele idee dat de waarde van een netwerk wordt afgeleid van de mensen die het gebruiken en (2) de wet van Metcalfe waarin de waarde van een netwerk evenredig is met het kwadraat van het aantal gebruikers .

Inkomstenbenadering: 

Voor een digitaal activum met beveiligingsachtige functies, is de waarde gebaseerd op het verdisconteren van de kasstromen die in de loop van de tijd aan het digitale activum zijn gekoppeld.

Productiekostenbenadering: 

Op basis van de gemiddelde variabele productiekosten wordt een een ondergrens bepaald voor de waargenomen waarde van het digitale activum door rationele miners. Waar markten voor het delven van cryptocurrencies robuust en redelijk concurrerend zijn, kan de relatieve moeilijkheid om dergelijke altcoins te minen ook worden beschouwd als een mogelijke indicator van hun relatieve waarde.

Uitwisselingsvergelijking:

Dit is macro-economisch model van een markt in evenwicht (muntaanbod is gelijk aan vraag naar munten). De voorraad is de waarde van alle munten in omloop maal de omloopsnelheid. De vraag is het netwerk “BBP.” De waarde wordt geschat op basis van de impact van een toename van het muntaanbod op de muntprijs; gebruikt waar betrouwbare snelheidsgegevens beschikbaar zijn, en kan worden gebruikt in een waarde-relatief-naar-vergelijkbaar-analyse.

Conclusie

Het waarderen van digital assets zal met het toegenomen gebruik toenemen. Specifieke kennis is vereist bij het begrijpen van de basis van de waarde en het gebruik van waarderingstechnieken die geschikt zijn voor de basis en het perspectief van de waardering. Value Drivers Business Valuators heeft de kennis en ervaring om u hierbij te adviseren.

De inhoud van deze pagina’s is bedoeld als een algemene leidraad voor het onderwerp. Wij adviseren u specialistisch advies in te winnen over uw specifieke omstandigheden.