Economische schadebepaling

Value Drivers Business Valuators biedt ondernemers advies in het kader van de vaststelling van de omvang van vermogensschade. Veelal worden deze economische schadeberekeningen uitgevoerd ter ondersteuning van en in samenwerking met advocaten bij een procedure. Bij een economisch geschil is een Register Valuator de specialist bij uitstek om de vermogensschade vast te stellen. Hierbij kan de Register Valuator als partijdeskundige, maar ook als onafhankelijke deskundige optreden. In sommige gevallen gebeurt dit na benoeming door een rechter.

Vermogensschade

Schade aan een onderneming kan ontstaan als gevolg van externe gebeurtenissen als een overstroming, maar ook door contractbreuk door een cliënt of leverancier.  Een geschil over contractbreuk kan dan leiden tot vermogensschade. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan inbreuk op een merkrecht of het niet nakomen van een distributieovereenkomst. Indien uw onderneming schade heeft geleden, zal ter bepaling van de schadeloosstelling de omvang van de schade en het causale verband tussen de schadeveroorzakende gebeurtenis moeten worden vastgesteld. Bij waardebepalingen wordt in deze gevallen gesproken overeconomische schade:

“Het nadelige verschil tussen de financiële positie in de situatie dat de schadeveroorzakende gebeurtenis niet zou hebben plaatsgevonden (“soll” positie) en de financiële positie in de situatie dat de schadeveroorzakende gebeurtenis wel heeft plaatsgevonden (“ist” positie)”.

Gederfde winst en additionele kosten

Dit omvat onder meer het bepalen van de gederfde winst, het ontstane verlies, gepleegde specifieke investeringen in machines of personeel en kosten om de schade te beperken, als gevolg van de schade. Deze schade kan direct vastgesteld worden door de verliezen, de gederfde winst etc. afzonderlijk te berekenen. Een tweede mogelijkheid is het indirect vaststellen van vermogensschade. Deze methode wordt uitgevoerd door de onderneming te waarderen op het moment vlak voor het schademoment en vlak erna. Het verschil tussen beide waardes is de geleden vermogensschade.

Aandachtspunten bij het vaststellen van vermogensschade

Van belang bij het opstellen van een vermogensschaderapport zijn een gedegen onderbouwing en argumentatie van de gehanteerde uitgangspunten ter bepaling van de geleden schade. Belangrijke uitgangspunten zijn onder meer de hardheid van de prognoses, de vaststelling van de schadeperiode en het soort schade dat geleden is. De adviseurs van Value Drivers Business Valuators kunnen u bijstaan als partijdeskundige of als onafhankelijke deskundige bij een economische schadeprocedure.

Heeft u vragen? Stel ze direct en vrijblijvend.