Fairness opinion

In het specifieke geval dat er bij een transactie (deels) dezelfde partijen betrokken zijn of (externe) minderheidsaandeelhouders of financiers, kan er sprake zijn van een conflicterend belang tussen de diverse stakeholders. In dergelijke gevallen is het raadzaam om de prijs en andere voorwaarden van de transactie te laten toetsen door een Register Valuator. Dit kan aan de orde zijn in de volgende situaties:

Aandelenemissie

  • Aandelenemissie met mogelijke verwatering voor de zittende aandeelhouders
  • Aandelenemissie met verschillende typen (preferente) aandelen
  • Aandelenruil (toetsing ruilverhouding)

Transacties

  • Verkoop van aandelenbelangen aan een (deels) gerelateerde partij
  • Transactie waarbij er mogelijk een aantasting is van de zekerheden van de financier(-s)
  • Transactie die de goedkeuring benodigd van een toezichthoudend orgaan zoals bijvoorbeeld een Raad van Commissarissen, Raad van Toezicht, Ondernemingsraad etc.

Naast de prijs- en waarde elementen zal de Register Valuator als onpartijdige en onafhankelijke adviseur een uitspraak doen over het gehele pakket aan transactievoorwaarden. Zijn conclusies worden samengevat in een fairness opinion (billijkheidsattest) op de transactie. Met de fairness opinion wordt gewaarborgd dat de belangen van alle betrokken partijen zorgvuldig zijn afgewogen en gerespecteerd en dat er geen significante benadeling plaatsvindt voor en na de voorgenomen transactie.
Deze situatie is ook van toepassing indien er binnen concernverband (internationaal) een transactie of herschikking plaatsvindt. In dat geval is er mogelijk een fiscaal belang dat speelt.
Hebt u te maken met een interne herstructurering waarbij u een onderneming, functie, risico of intellectueel eigendom overdraagt buiten de bestaande fiscale eenheid? Of wilt u de financieringsstructuur van een internationale deal goed onderbouwen? Dan is een goede economische onderbouwing van de eventuele waardeoverdracht of waardeverdeling van groot belang. Wij kunnen onafhankelijk bepalen hoeveel een bedrijfsonderdeel waard is voor en na herstructurering, hoeveel het intellectueel eigendom waard is dat wordt verplaatst of hoe de waarde is verdeeld over de bestaande activiteiten.